Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1. 10. 2013.


Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: „VOP“) sú záväzné pre zmluvné strany všetkých zmlúv, uzatvorených prostredníctvom, alebo v priamej súvislosti s webovou prezentáciou http://www.pracabezprace.sk. Pričom pojmom „zmluva“ sa rozumejú všetky prejavy vôle, vedúce k uzatvoreniu právneho vzťahu, teda najmä písomná či elektronická objednávka a potvrdenie objednávky, telefonická objednávka apod. (ďalej len: „zmluva“).

Zhotoviteľom diela je:
Miroslav Schmiedt - SAKURA RODUCTION,
Mirka Nešpora 51, 080 01 Prešov,
IČO: 45507112, DIČ: 1046177011.
Bankové spojenie spoločnosti: VUB a.s. číslo účtu: 1885844853/ 0200.
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Ak nie je v zmluve výslovne určené inak, jedná sa vždy o zmluvu o dielo, v zmysle príslušných paragrafov zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

Zmluva o dielo
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 536


(1) Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

(2) Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

(3) Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.

 

Oddiel 2
Vykonanie diela
§ 537


(1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

(2) Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

(3) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa, ibaže sa výslovne zaviazal plniť ich.

§ 538

Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

 

Oddiel 3
Veci určené na vykonanie diela
§ 539

(1) Veci, ktoré má objednávateľ podľa zmluvy obstarať na vykonanie diela, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v čase určenom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že o cenu týchto vecí sa neznižuje cena za vykonanie diela.

(2) Ak veci neobstará objednávateľ včas, môže mu na to zhotoviteľ poskytnúť primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže sám po predchádzajúcom upozornení obstarať veci na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to zhotoviteľ požiada.

(3) Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ.

§ 540

(1) Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.

(2) Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri vykonávaní diela alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ.

(3) Po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri vykonávaní diela.

§ 541

Ohľadne vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, má postavenie predávajúceho, pokiaľ z ustanovení upravujúcich zmluvu o dielo nevyplýva niečo iné. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela.

 

Oddiel 4
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
§ 542


(1) Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom, ak zmluva neurčuje niečo iné.

(2) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom. Pre určenie prechodu nebezpečenstva škody na zhotovovanej veci zo zhotoviteľa na objednávateľa sa použijú obdobne ustanovenia o prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.

(3) Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predmetom údržby, opravy alebo úpravy, ani vlastnícke právo k nej.

§ 543

(1) Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo zhotoviteľ a záväzok vykonať dielo zanikne z dôvodu, za ktorý nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie ceny vecí prevzatých od neho zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ spracoval pri vykonaní diela alebo ktoré nemožno vrátiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

(2) Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil.

§ 544

(1) Ak má k zhotovovanej veci vlastnícke právo objednávateľ a vec nemožno vzhľadom na jej povahu vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil, ak záväzok zanikol z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá.

(2) Ak záväzok zanikol v prípadoch uvedených v odseku 1 z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa podľa § 548 ods. 2.

§ 545

Ustanovenia § 544 platia obdobne v prípadoch, keď predmetom diela je montáž, údržba, oprava alebo úprava veci.Od týchto VOP je možné sa odchýliť len v tom prípade, že ide o výslovnú písomnú dohodu medzi zmluvnými stranami. VOP majú podľa tejto zmluvy prednosť pred tými ustanoveniami zákona, ktoré nemajú donucujúcu povahu. VOP zostávajú pre obe zmluvné strany účinné aj po skončení účinnosti zmluvy a to vo veciach, týkajúcich sa predmetnej zmluvy (napr. náhrada škody, voľba práva, riešenie sporov apod.) Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny v VOP sú účinné voči objednávateľovi dňom ich vyhlásenia, a to aj voči neskorším objednávateľom, ale aj voči objednávateľovi, ktorý si dielo objednal pred počiatkom účinnosti nových, teda v tomto prípade zmenených VOP.

 

Objednávka
Obvyklým spôsobom podľa týchto VOP je uzatvorenie zmluvy je elektronická objednávka, prostredníctvom webovej prezentácie https://pracabezprace.sk (ďalej len: „web“), a to prostredníctvom určeného elektronického formulára, ktorý daný web obsahuje. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí (polí formulára). Zhotoviteľ si vyhradzuje právo objednávku pozastaviť, overiť vhodnými prostriedkami správnosť údajov a prípadne objednávku neakceptovať, resp. odmietnuť.

Riadnu objednávku potvrdí zhotoviteľ elektronickou poštou, vrátane uvedenia alebo potvrdenia termínu vyhotovenia diela, celkovej ceny diela, variabilného symbolu pre platbu, prípadne ďalších údajov. V inom prípade nie je objednávka platná.

 

Zhotovenie diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s riadnou odbornou starostlivosťou tak, aby dielo spĺňalo čo najlepšie parametre objednávky.
U diel v predpokladanom rozsahu do piatich normostrán(1-4strany) (ďalej len: „strana“) textu je po potvrdení objednávky objednávateľ povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť cenu diela. Po riadnej úhrade ceny diela je dielo vypracované a po zhotovení (bez ukážky práce) dodané objednávateľovi. U diel v predpokladanom rozsahu nad päť strán textu(5-19) je po potvrdení objednávky zaslaná ukážka práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 10% celkového predpokladaného počtu strán diela a objednávateľ je povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť cenu diela . Po riadnej úhrade celkovej ceny diela je dielo dodané objednávateľovi. U diel v predpokladanom rozsahu nad 20 strán textu (20 a viac) je po potvrdení objednávky zaslaná ukážka práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 10% celkového predpokladaného počtu strán diela a objednávateľ je povinný podľa zaslaných pokynov uhradiť zálohu na dielo vo výške aspoň 40% z celkovej ceny diela. Po riadnej úhrade zálohy za dielo je objednávateľovi zaslaná 1.čásť práce v dohodnutom rozsahu, maximálne však 50% celkového predpokladaného počtu strán diela.  Po zhotovení diela zašle zhotoviteľ objednávateľovi výzvu (a prípadne presné pokyny) k úhrade doplatku celkovej ceny diela. Po riadnej úhrade celkovej ceny diela (doplatku) je kompletné dielo dodané objednávateľovi. Objednávateľ má právo stornovať ojednávku do 24 hodín po potvrdení objednávky, pokiaľ do dovoľuje časová povaha na vypracovanie diela. Objednávky, ktoré majú dobu na vypracovanie  v časovom rozsahu nižšom ako 24 hodín, je možné stornovať objednávku do 6 hodín od potvrdenia objednávky. Zhotoviteľ má právo stornovať objednávku, pokiaľ za ňu nedostal finančnú zálohu na dielo. V prípade  stornovania objednávky mimo prípadov uvedených vo VOP, je objednávateľ povinný uhradiť vypracovanú časť diela v plnej výške a zároveň je povinný uhradiť zmluvnú pokutu zo storna vo výške 40% z celkovej objednanej sumy diela. Výsledným dielom odovzdávaným klientovi na základe objednávky sú podklady alebo ich časti slúžiace na študijné účely. Tieto podklady sú vytvorené na mieru podľa zadania klienta a nie je povolené ich poskytnúť tretej strane. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania vypracovaných podkladov aj bez predošlého upozornenia objednávateľa. Takáto zmena nie je dôvodom na stornovanie objednávky, pokiaľ sa na podkladoch už začalo pracovať. V prípade posunu termínu odovzdania podkladov v neprospech klienta, má klient právo uplatniť si nárok na zľavu z ceny vypracovaných podkladov a to v maximálnej výške 10%. Portál PrácaBezPráce.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré pri odovzdávaní podkladov vzniknú a to ani hmotného, či nehmotného charakteru.

Dodanie
Miestom dodania objednávky je emailová adresa objednávateľa. Faktickým spôsobom predania diela je potom zaslanie diela v elektronickej podobe na emailovú adresu, uvedenú v objednávkovom formulári. Dielo je dodané výhradne v elektronickej podobe, a to vo formáte Microsoft Word (*.DOC) alebo Adobe Acrobat (*.PDF). Na výslovnú žiadosť objednávateľa môže zhotoviteľ dodať dielo v inom formáte súboru (*.RTF, *.TXT, apod.), v takom prípade však dodávateľ neručí za celistvosť diela najmä v oblasti grafického zobrazenia (stránkovania, zalomenia, apod.) a vnútorného logického prepojenia (číslovanie, odkazy, apod.), z dôvodu konverzných strát. Objednávateľ je povinný dodržovať termíny splatnosti. V opačnom prípade bude použitá prvá, druhá a tretia upomienka k platbe a následne ďalších prostriedkov. Dielo sa považuje za dodané, ak bolo zaslané najneskôr do 23:59 hodiny v posledný deň dodania uvedeného v potvrdenej objednávke. Zhotoviteľ nezodpovedá, za nesprávne uvedenie dátumu v objednávke.

 

Reklamácia a záruka
Vzhľadom k povahe diela nie je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po dodaní diela objednávateľovi. Ak objednávateľ nie je z objektívnych dôvodov spokojný s kvalitou alebo rozsahom dodaného diela, je oprávnený dielo reklamovať, a to najneskôr do piatich dní odo dňa, kedy mu bolo dielo riadne dodané.
Objednávateľ je najmä v reklamácii povinný uviesť akým konkrétnym spôsobom je dielo, podľa jeho názoru, nekvalitné, alebo v čom nespĺňa zadanie (objednávku).

Do piatich dní odo dňa riadnej reklamácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi dať vedieť, či reklamáciu uznáva, alebo nie.

V prípade že zhotoviteľ reklamáciu neuzná, je povinný toto svoje rozhodnutie dostatočne zdôvodniť. Proti neuznaniu reklamácie sa objednávateľ nemôže odvolať a nemá nárok na iný opravný prostriedok. Ak zhotoviteľ z časti, alebo celkovo reklamáciu uzná, je povinný v náhradnom primeranom termíne prepracovať zadarmo dielo tak, aby pôvodnej objednávke zodpovedalo lepšie. Zo strany klienta nie je možné reklamovať obsahovú stránku, pokiaľ klient pri objednávke neuvedie všetky špecifické a dodatočné požiadavky kladené na vytvorenie podkladov.

 

Ceny
Všetky ceny uvedené v cenníku na webe sú orientačné, konečná cena je zaslaná v cenovej ponuke, ktorú objednávateľ potvrdí pomocou elektronickej pošty. Všetky ceny sú uvádzané s DPH v zákonnej výške. Ak objednávateľ nenájde v cenníku na webe príslušný typ diela, ktoré žiada, je možné individuálne zjednať cenu inú.

 

Platobné podmienky

Cenu za dielo hradí objednávateľ výhradne bezhotovostnú, prevodom na účet - bankové spojenie: VUB a.s. číslo účtu: 1885844853/0200.

Objednávateľ je povinný uviesť ako variabilný symbol platby vždy číslo potvrdenej objednávky, ktoré mu bolo zaslané emailom.
Objednávateľ je povinný uhradiť cenu riadne a včas. Pre prípad oneskorenia, zjednáva sa medzi zmluvnými stranami zmluvná pokuta vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý, i keď len začatý deň oneskorenia objednávateľa s úhradou ceny diela (celkovej ceny, zálohy alebo doplatku).
Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania predmetnej čiastky na účet zhotoviteľa.

 

Vyššia moc
Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná za akékoľvek nesplnenie povinnosti, plynúcich zo zmluvy s výnimkou povinnosti zaplatiť úhradu faktúry, ak toto nesplnenie či oneskorenie bolo spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bránila jej v splnení jej povinnosti, ak sa nedá alebo nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, a ďalej, že v dobe vzniku záväzku túto prekážku nemohla reálne predvídať (ďalej len ”vyššia moc”). Zodpovednosť za splnenie záväzku však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla len v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z ich hospodárskych pomerov. Za vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy, ak splňujú predpoklady uvedené v predchádzajúcom odseku, považujú najmä: prírodné katastrofy, požiare, zemetrasenia, zosuvy pôdy, povodne, víchrice alebo iné atmosférické poruchy a javy značného rozsahu alebo vojny, povstania, vzbury, občianske nepokoje alebo stávky či rozhodnutia alebo normatívne akty orgánov verejnej moci, regulácie, obmedzenia zákazy alebo iné zásahy štátu, orgánov štátnej správy alebo samosprávy alebo výbuchy či iné poškodenia výrobného alebo distribučného zariadenia. Zmluvná strana, ktorá porušila, porušuje alebo predpokladá s ohľadom na všetky známe skutočnosti, že poruší svoju povinnosť, vyplývajúcu zo zmluvy, a to v dôsledku vzniknutej udalosti vyššej moci, je povinná bezodkladne informovať o takom porušení alebo udalosti druhú zmluvnú stranu a vyvinúť všetky možné úsilia k odvráteniu takej udalosti alebo ich následkov a k ich odstráneniu.

 

Záverečné ustanovenia
Všetky údaje, ktoré si strany zadajú v priebehu plnenia zmluvy sú pre obe strany dôverné a nemožno ich tretej osobe dať vedieť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Výnimku tvoria povinnosti zmluvných strán, určené im právnymi povinnosťami Slovenskej republiky. Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržovať práva príslušné k jednotlivým dielam a ďalej ich nerozširovať, rovnako ako je povinný dodržovať právne predpisy Slovenskej republiky, menovite potom vo vzťahu k autorskému dielu. Zmluvná strana, ktorá poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, alebo z týchto VOP, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorú jej týmto svojím porušením povinnosti spôsobila. Ak dôjde k porušeniu ktorejkoľvek povinnosti, vyplývajúcej zo zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán a v dôsledku takého porušenia povinnosti vznikne druhej zmluvnej strane alebo obom zmluvným stranám škoda, vyvinú zmluvné strany maximálne úsilie a prostriedky k zmiernemu riešeniu náhrady tejto škody. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k uzatvorenej zmluve, jej aplikácii alebo výklade akýkoľvek spor, vyvinú zmluvné strany maximálne úsilie a prostriedky, aby taký spor bol vyriešený zmierne. Ak sa nepodarí spor vzniknutý medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou vyriešiť zmierne, bude spor postúpený k riešeniu formou mediácie.