Záverečná práca

Záverečná práca - semestrálna práca alebo ročníková práca študentov sa zadáva v súlade s učebným programom a tematickým plánom predmetu, svojou formou ich zaraďujeme medzi kvalifikačné práce. Slúži na hlbšie zvládnutie vybraných tém, na získanie návykov z práce s odbornou literatúrou, na zdokonalenie schopností parafrázovať preštudovanú literatúru a formulovať vlastné závery a návrhy. Súčasne majú za cieľ precvičiť sa v uplatňovaní naštudovaných prístupov a vedeckých metód a v ich aplikácii pri riešení konkrétnych problémov.
 

Základnú štruktúru každej kvalifikačnej práce tvoria nasledujúce časti:

 • preliminária (obal, titulný list, abstrakt, predhovor, strana s obsahom práce – obal a predhovor je povinnou súčasťou diplomovej práce, v prípade zápočtových a ročníkových prác sa nerobia)
 • hlavný text (vlastný text práce - vlastné riešenie problému, vrátane úvodu, záveru a bibliografie)
 • koncová časť práce (registre, prílohy, doplňujúci materiál, v semestrálnej práci nie sú potrebné)

 

 

Hlavný text semestrálnej (ročníkovej práce alebo práce ŠVOČ) sa môže v súlade s ich rozsahom a charakterom riešeného problému, členiť na relatívne samostatné časti (kapitoly). Vhodné je členiť prácu na: úvod, jadro (2 - 3 kapitoly), záver. V obsahu sa potom jednotlivé časti označia číslom a samostatnými názvami. Okrem úvodu, jadra a záveru, ktoré spolu so zoznamom citovanej literatúry tvoria Hlavný text práce, je treba spracovať ďalšie náležitosti, ktoré tvoria samostatné časti práce. Ide o titulný list, abstrakt, obsah, prípadne ďalšie (zoznam používaných skratiek, zoznam príloh a pod.)
 

Rozsah a vzhľad semestrálnej práce
 

 • strojopisom: 28-30 riadkov, 55-60 úderov (1 800 znakov na stranu), alebo čitateľne ručne
 • textovým editorom: použiť riadkovanie 1,5, základné písmo – veľkosť 12, tituly 14 a 16, podtituly 12 (cca 30-34 riadkov)
 • okraje: horný, dolný, pravý, ľavý – 2,5 cm; záhlavie (hore) a päta (dolu) – 1,5 cm od hrany papiera
 • číslovanie strán: čísla sa píšu v päte na vonkajšej strane, prípadne v strede strany; titulný list, abstrakt, predhovor a obsah sa nečíslujú, ale počítajú sa do počtu strán, prvou očíslovanou stranou je úvod
 • rozsah semestrálnej (ročníkovej) práce by mal byť 10 - 15 strán, pre jednotlivé predmety rozsah určí vyučujúci, súťažná práca ŠVOČ by nemala mať väčší rozsah ako 25 strán
 • do rozsahu sa počítajú strany s úvodom, jadrom, záverom a zoznamom bibliografických odkazov
 • do rozsahu sa nepočítajú: obal, titulný list, abstrakt, obsah, prílohy, zoznamy ilustrácií
 • jednotlivé časti textu sa číslujú arabskými číslicami podľa úrovne členenia (začiatok každej kapitoly je vhodné písať na novú stranu, pri menej rozsiahlej práci stačí oddeliť novú kapitolu dvoma riadkami)

 

Formálna úprava hlavných častí záverečnej práce
 

 1. preliminária (predná časť)
  • obal – v semestrálnych prácach sa nepíše, obsahuje názov školy a fakulty, názov práce, meno autora, rok, obal je vhodný iba v prípade rozsiahlejšej práce, pri použití jednoduchej väzby nie je potrebný, text sa zarovnáva na stred
  • titulný list obsahuje názov práce (titul), meno autora, názov a miesto školy, fakulta, katedra, študijný odbor, v prípade súťažnej práce ŠVOČ sa uvádza vedúci alebo konzultant, miesto a rok publikovania, text zarovnať na stred
  • abstrakt poskytuje základné informácie o práci a autorovi (autor, názov práce, škola, fakulta, rok, počet strán); je to stručná charakteristika obsahu práce v podobe jedného súvislého odstavca (100 - 150 slov) s používanými kľúčovými pojmami, píše sa na samostatnej strane v slovenčine a v jednom zo svetových jazykov (zvyčajne v angličtine)
  • predhovor – v semestrálnych a ročníkových prácach sa nepíše, v prípade práce ŠVOČ je vhodný, umiestnený je na samostatnej strane za abstraktom, autor v ňom uvedie hlavné charakteristiky práce - jej širšie súvislosti, zámer, ciele, zdroje, použité metódy a postupy prípadne kto poskytol pomoc, predpokladaný prínos a možné využitie, pokiaľ sa uvedie v obsahu, je treba uviesť aj číslo strany
  • obsah je povinný v prípade, že práca je rozčlenená na niekoľko častí, je umiestnený za abstraktom a predhovorom na samostatnej strane, uvedú sa v ňom názvy hlavných častí jadra (kapitol) a podkapitol, zoznam príloh a údaje o ich umiestnení (čísla strán)
 2. hlavný text (pri väčšom rozsahu je vhodné písať každú jeho časť na samostatnú stranu)
  • úvod – charakteristika stavu poznania problematiky, špecifikácia skúmanej oblasti, zoznámenie s cieľmi a zameraním práce, vzťah k iným prácam podobného zamerania, charakteristika hlavných zdrojov, text úvodu je odbornejší a vecnejší ako predhovor, rozsah do jednej strany, (v obsahu ani v texte sa nečísluje, prípadne sa označí číslom ”0” – nula)
  • jadro práce – je vhodné členiť na časti (kapitoly, podkapitoly – t.j. podčasti druhej úrovne), vlastný text obsahuje vlastnými slovami formulované úvahy, analýzy, výpočty, vlastné myšlienky – závery a návrhy, parafrázy (vlastnými slovami prerozprávaný originálny text – uviesť odkaz), citáty (doslovne prevzatý text – v úvodzovkách s uvedením odkazu), výťahy (krátke zhrnutia originálnej pasáže – uviesť odkaz), ilustrácie (grafy, obrázky, tabuľky, schémy – u prevzatých uviesť zdroj); (prvá kapitola by mala obsahovať teoretické východiská práce, zhrnutie toho, čo je o danej problematike známe, prípadne ktoré problémy sú nedostatočne riešené, aké postupy či metódy autor použil a pod.; druhá kapitola by mala byť aplikačná, t.j. sledovať danú problematiku v konkrétnych podmienkach, analyzovať, porovnávať, navrhovať, zdôvodňovať a pod.)
  • záver – vecné zhrnutie, vlastný pohľad, sumarizácia vlastného prínosu autora, mal by nadväzovať na výklad, na analýzy a argumenty uvedené v jadre práce, rozsahom do jednej strany
  • zoznam bibliografických odkazov – prípadne: Použitá literatúra alebo Zoznam citovanej literatúry a pod.
 3. koncová časť práce – v semestrálnych a ročníkových prácach nie je povinná, Spravidla obsahuje registre, prílohy, sprievodný materiál (diskety, obrazy, filmy, mapy a pod.), bibliografiu (zoznam literatúry, ktorá síce nebola v práci použitá, ale svojím obsahom sa viaže k obsahu a cieľom práce) a pod., strany jednotlivých súčastí koncovej časti sa číslujú v plynulej nadväznosti na priebežné číslovanie textu hlavnej časti, ale do rozsahu práce sa nerátajú. Ak to forma prílohy neumožňuje, napr. celostránkové obrázky, fotografie, mapy a pod. – potom sa strany prílohy nečíslujú. Citovanie a citáty v záverečnej práci slúžia na argumentáciu. Vhodné sú najmä tam, kde svojou výstižnosťou ušetria zdĺhavý výklad a v prípade, keď vlastné názory a argumenty možno podoprieť citátom autority v odbore. Osamotený citát bez vlastnej argumentácie nemá platnosť vecného dôkazu. Pri používaní citátov treba rešpektovať nasledujúce pravidlá:
  • citát musí byť uvedený doslovne, presne so všetkými typografickými zvláštnosťami (vrátane možných chýb - preklepov) a vždy v úvodzovkách
  • citát treba vybrať tak, aby vyjadroval ucelenú myšlienku a nebol po vyňatí z pôvodného kontextu porušený jeho zmysel
  • prevzaté citáty overiť v origináli (ak je dostupný). U neoverených citátov uviesť zdroj, z ktorého boli prevzaté
  • citáty treba používať priamo v texte záverečnej práce (nie pod čiarou)
  • pri použití voľného výkladu myšlienky autora (jej parafrázy), nedávať text do úvodzoviek, ale treba uviesť zdroj

 

objednávka