Seminárna práca

Seminárna práca má charakter písomnej práce. Seminárnou prácou študent preukazuje výsledky teoretického a praktického skúmania daného problému. Seminárna práca má pomôcť študentovi zvládnuť obsah študovaného predmetu a pritom preukázať autorskú spôsobilosť. Môže mať charakter projektu, prieskumu, praktickej úlohy poprípade informačného preľadu.

 

Aké náležitosti musí seminárna práca spĺňať?
 

Seminárnu prácu píše študent samostatne. Rozsahom seminárna práca je kratšia ako bakalárska práca zvyčajne rozsah určuje zadávateľ seminárnej práce (vyučujúci). Obyčajne je rozsah 3-7 strán. Titulná strana, strana s obsahom prípadne abstrakom a koncové časti sa do rozsahu nepočítajú. Presné normy na písanie seminárnej práce nie sú dané avšak je dobré vychádzať zo smernice č. 2/2010 VŠZaSP alebo Akademická príručka (Meško - Katuščák ), Ako písať školské a záverečné práce . Metodická pomôcka pre študentov (Orendáč).

 

Formálna úprava seminárnej práce
 

Každý vyučujúci má iné nároky a predstavy o tom ako by mala vyzerať seminárna práca. Keďže normy nie sú jasne dané a jednotne zvolí si študent vhodnú formu . V princípe platí , že seminárna práca má byť jasne čitateľná , prehľadná pripravená vo forme tlače, poprípade v digitálnej forme (najčastejšie pdf formát). Spracovanie je v 1. osobe množného čísla (autorský plurál) alebo v pasívnej konštrukcii tzv. neurčitok. Prezentácia práce je v minulom čase. Text väčšinou je v editore Microsoft Word a veľkosť textu 12b. Text by mal byť jednotný v celej seminárnej práci s výnimkou nadpisov , názvov kapitol a podobne. Tam zmeniť veľkosť písma, neodporúča sa meniť typ písma.

 

Seminárna práca a obsah seminárnej práce
 

Seminárna práca je vlastne rešerš nejakej problematiky stručnejší prehľad nejakých zistení, ktoré sú dostupné v literatúre a pod. Študent preukazuje, že danú problematiku ovláda avšak nedáva do nej svoje vlastný prínos, nejaké riešenie a podobne.

 

Časti seminárnej práce
 

Seminárna práca musí mať minimálne nasledujúce základné náležitosti:

  • titulná strana: názov práce, úplné meno a priezvisko , názov predmetu výučby, meno učiteľa, dátum odovzdania práce
  • úvod
  • jadro
  • záver
  • zoznam bibliografických odkazov

 

objednávka