Rigorózna práca

Spoločne s bakalárskou prácou a diplomovou prácou, patrí rigorózna práca do kategórie vedecko-kvalifikačných prác. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister", môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul:

  • v prírodovedných študijných programoch "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr."),
  • vo farmaceutických študijných programoch "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr."),
  • v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch "doktor filozofie" (v skratke"PhDr."),
  • v právnických študijných programoch "doktor práv" (v skratke "JUDr."),
  • v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr."),
  • v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie "doktor teológie" (v skratke "ThDr.").


Absolvovanie rigorózneho konania ponúkajú štátne i súkromné vysoké školy, ktorým akreditačná komisia schválila príslušný typ štúdia. Rigorózna práca musí byť na vyššej odbornej úrovni ako diplomová práca, je rozsiahlejšia a musí obsahovať prepracovanejší výskum. V prípade, že bola diplomová práca spracovaná kvalitne, je možné na ňu v rigoróznej práci nadviazať. Autor rigoróznej práce musí preukázať samostatnú prácu, hlboký prienik do témy, vysokú odbornú znalosť spracovávanej témy a dodržaná má byť i kvalitne zvládnutá práca s literatúrou a to vo veľkej miere so zahraničnou. Študent poukazuje v rigoróznej práci dôraz na vlastný prínos pre spoločnosť. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rigorózna práca je akýmsi pred stupňom postgraduálneho štúdia.
 

 

Cieľ rigoróznej práce
 

Cieľom rigoróznej práce je aplikácia teoretických poznatkov na praktické riešenie zvolenej problematiky s dôrazom na kvalitne spracovaný výskum. Cieľ rigoróznej práce sa musí vzťahovať k teoretickej aj k empirickej/analytickej časti, je potrebné ho charakterizovať v úvode rigoróznej práce, zhodnotiť jeho splnenie v závere práce a tento cieľ nemá byť totožný s cieľom výskumu. Hlavný cieľ rigoróznej práce musí mať študent jasne definovaný ešte predtým, ako začne rigoróznu prácu písať a táto špecifikácia je ťažnou počas celej realizácie rigoróznej práce. Študent si spravidla na základe hlavného cieľa práce volí čiastkové ciele a následne môže rigoróznu prácu spracovávať.
 

Termíny rigorózneho konania
 

Termíny odovzdávania rigoróznych prác určujú príslušné fakulty. Spravidla bývajú na školách dva termíny odovzdávania rigoróznych prác ročne, napríklad v mesiacoch október a marec alebo január a august. Väčšina fakúlt určuje podmienku odovzdania rigoróznej práce 1 rok od prihlásenia sa na rigoróznu tému. Je veľmi dôležité pre záujemcu o rigorózne konanie zvoliť si harmonogram, v rámci ktorého si určí termíny od zvolenia témy, prihlásenie sa na rigorózne konanie až po odovzdanie rigoróznej práce a účasť na rigoróznych skúškach. Svoj plán by mal študent dodržiavať a to hlavne z toho dôvodu, že ide o samostatnú tvorbu rigoróznej práce. Často sa môže totiž stať, že študent podcení svoje možnosti, odkladá termín odovzdania a napokon o možnosť odovzdať rigoróznu prácu príde z dôvodu vypršania príslušnej lehoty.
 

Štruktúra a formálna úprava rigoróznej práce
 

Rigorózna práca má podobnú štruktúru ako diplomová práca, alebo bakalárska práca. Rozsah rigoróznej práce sa určuje podľa smernice konkrétnej vysokej školy, zvyčajne ide o 100-120 strán, pričom do rozsahu sa zarátavajú len strany s hlavným textom. K hlavným častiam rigoróznej práce patrí najmä úvodná časť s charakteristikou skúmanej problematiky, dôvod prečo si rigorózant danú tému vybral, a prínos práce so stručnou charakteristikou jednotlivých kapitol. Samotné jadro rigoróznej práce obsahuje kľúčové poznatky k danej problematike, výskum, interpretáciu jeho výsledkov. V záverečnej časti rigorózant prináša zhodnotenie rigoróznej práce a výskumu a ich prínos pre prax. Neodmysliteľnou časťou rigoróznej práce je zoznam použitej literatúry. Odporúčaný počet použitých zdrojov pri písaní rigoróznej práce by nemal byť nižší ako 50 odborných zdrojov.

 

objednávka