Dizertačná práca

Dizertačná práca - dizertačka je záverečnou prácou pri treťom stupni vysokoškolského štúdia. Ide o doktorandské štúdium. V dizertačnej práci má autor prinášať originálne a overené poznatky na základe výskumu. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce, získava autor právo používať akademický titul Ph.D., ktorý sa uvádza za menom absolventa doktorandského štúdia.
 

Štruktúra a formálna úprava dizertačnej práce
 

Dizertačná práca je svojou štruktúrou podobná diplomovej práci. Je zložená z úvodnej časti, jadra a časti s prílohami. Dizertačná práca predstavuje vedeckovýskumnú záverečnú prácu, ktorá na základe pripravenej metodiky práce, prináša nové poznatky k danej problematike a ponúka tak prínos pre súčasnú prax. Formálna úprava dizertačnej práce je určená podľa smerníc tej ktorej školy. Zvyčajne sa využíva typ písma Times New Roman s veľkosťou 12, riadkovaním 1,5 a zarovnaní do bloku. Odporúčaný rozsah pre dizertačnú prácu je 80 - 120 strán.

 

objednávka