Diplomová práca

V zmysle zákona o vysokých školách sa považuje diplomová práca za záverečnú prácu, na ukončenie II. stupňa vysokoškolského štúdia. Diplomová práca predstavuje rozsiahlejšiu odbornú prácu (štúdiu), ktorej vypracovanie a obhajoba je jednou z podmienok získania akademického titulu. Táto práca by mala v danom odbore prinášať nové poznatky a byť prínosom. Tvorí súčasť štátnej záverečnej skúšky. Účelom jej vypracovania má byť overenie a preukázanie praktických a teoretických vedomostí, odbornej terminológie, použitia vedeckých metód pri riešení problémov daného vedného odboru. Je dôkazom schopnosti vysokoškolského študenta riešiť problémy vo svojom odbore samostatne.

 

Aké náležitosti musí diplomová práca spĺňať?
 

Každá diplomová práca je prvou väčšou vedecko-výskumnou prácou, ktorú musí každý študent vysokej školy absolvovať, aby mu bol udelený akademický titul Ing., Mgr. a pod.. Študent pri písaní diplomovej práce má školiteľa. Ten sa podieľa na diplomovej práci iba metodicky, pri konzultáciách upozorňuje študenta na nedostatky práce, prípadne plagiátorstvo.

Od bakalárskej práce sa líši väčším rozsahom a väčšou kvalitou spracovania študovanej témy.  Témy vychádzajú z potrieb vedeckovýskumnej činnosti fakulty a praxe. Študent môže navrhnúť tému diplomovej práce sám poprípade  vybrať si z tém, ktoré sú zverejnené vedúcimi katedier.

Diplomová práca musí byť spracovaná v  zmysle pokynov katedry v rozsahu cca 60 - 70 strán. Jej úprava a poradie jednotlivých častí stanovujú normy ISO 7144, STN ISO 214, STN ISO 2145 a ďalšie.  Každá diplomová práca musí byť originálna , nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narušovať autorské práva iných autorov.  Všetky podklady, z ktorých autor čerpal a citáty ktoré použil  musia byť uvedené v práci podľa noriem STN ISO 690.

 

Formálna úprava diplomovej práce
 

Každá univerzita mala vytvorené svoje pravidlá pre formálnu úpravu diplomovej práce ale v súčasnosti sa razí trend zjednocovania tejto úpravy. Tento trend je zrejmý aj z pravidiel uvedených v norme STN ISO 690. Táto norma je zjednocujúca nie len pre univerzity SR ale aj pre univerzity iných štátov, ktoré uznávajú a implementujú normy ISO/IEC. Pri vytváraní formálnej úpravy práce nie je vhodné sa spoliehať na už vytvorené práce, ktoré sú voľne prístupné na internete nakoľko spracovateľ diplomovej práce môže opakovať chyby autora zdrojovej práce. Zároveň každý autor musí brať v úvahu neustále zmeny a dopĺňania smerníc a noriem, ktoré sa týkajú formálnej úpravy diplomových  prác. 

Pre písanie diplomovej  práce sa využíva I. osoba množného čísla v minulom čase (tzv. autorský plurál).

Smernice jednotlivých univerzít mali stanovené vlastné pravidlá pre písanie diplomových prác. Ale v súčasnosti je štandardne používaným typom písma Times New Roman o veľkosti 12 s riadkovaním 1,5. Rozsah strán diplomovej práce bol väčšinou smerníc určený na 50-70 normostrán, keď jednotlivá normostrana je približne 250 slov s 1800 znakmi. V súčasnosti je trendom využívaným pri kontrole rozsahu diplomových prác stanovenie rozsahu počtom znakov.

 

Diplomová práca a obsah diplomovej práce
 

Diplomová práca musí mať jasne definovaný cieľ, ktorý práca sleduje. Cieľom by mal byť záver, ktorý by bol prínosom vo sfére, ktorej sa diplomová práca týka. Tieto ciele by mal mať autor na pamäti už pred začiatkom písania diplomovej práce a v priebehu skúmania materiálov, ktoré sa témy diplomovej práce týkajú, by mal pri skúmaní cieľov dbať najmä na potvrdenie, resp. vyvrátenie cieľa, ktorý si stanovil. V priebehu skúmania materiálov môže autor dospieť do fázy, keď ho závery vyplývajúce z preskúmaných materiálov budú zvádzať k zmene, resp. úprave cieľov diplomovej práce. Takéto konanie môže mať pre autora nežiadané následky, nakoľko zmena cieľa práce v priebehu jej tvorby môže mať za následok narušenie konceptu diplomovej práce a v konečnom dôsledku môže viesť k nenaplneniu cieľa diplomovej práce.

 

Časti diplomovej práce
 

Diplomová práca musí mať minimálne nasledujúce základné náležitosti:

  • obal: na obale má byť uvedené meno autora, tému diplomovej práce, názov univerzity a rok
  • abstrakt: abstrakt by mal byť napísaný dvojjazyčne - štandard je SJ a AJ
  • obsah
  • jadro práce: úvod, kapitoly, záver
  • zoznam použitej literatúry, zoznam príloh

 

objednávka