Atestačná práca

Od 1. novembra 2009 je účinný zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa zaoberá aj profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ich kontinuálnym vzdelávaním a atestáciami. Zákon č. 317/2009 a jeho vykonávacie predpisy uvádzajú do praxe celý rad zmien nielen vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom, ale aj vo vzťahu k inštitúciám, ktoré sú oprávnené poskytovať kontinuálne vzdelávanie. V súvislosti s kontinuálnym vzdelávaním dochádza aj k určitým zmenám v spôsobe ukončovania vzdelávania pedagogických zamestnancov, hlavne pokiaľ ide o písomné záverečné práce. V porovnaní so stavom pred 1. novembrom 2009 ide predovšetkým o terminologické zmeny (namiesto kvalifikačných skúšok sa používa pojem atestácie, namiesto ďalšieho vzdelávania kontinuálne vzdelávanie atď.), ale aj o zmeny v požiadavkách na obsah a rozsah písomných záverečných prác.

Pod pojmom záverečné práce rozumieme písomné atestačné práce a také práce, ktoré sú súčasťou ukončovania špecializačného vzdelávania, funkčného vzdelávania a kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Od pedagogického alebo odborného zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa sa očakáva, že kvalita jeho práce presiahne úroveň diplomových prác. Zamestnanci so stredoškolským vzdelaním (napr. majstri odbornej výchovy) by sa úrovňou svojich prác mali čo najviac priblížiť bakalárskym prácam. Dôležité je, aby si autor vybral vhodnú tému záverečnej práce. Výber témy súvisí s účelom záverečnej práce a pracovným zaradením autora, teda kategóriou pedagogického alebo odborného zamestnanca, jeho kariérnou pozíciou a podobne. Zvolená téma (problematika) by mala autora zaujímať, mala by byť aktuálna a zvládnuteľná. Nie je možné, aby autor písal o zvolenej téme a nebol s ňou dobre oboznámený z literatúry (prípadne z iných prameňov, napr. prostredníctvom internetu), či dobre nechápal podstatu problematiky. Štyri pravidlá pre výber témy atestačnej práce:

  • Téma zodpovedá záujmom autora práce
  • Pramene nutné na spracovanie problematiky (témy) sú pre autora dostupné
  • Spracovateľnosť všetkých podkladov zodpovedá kultúrnej úrovni autora
  • Metodologické predpoklady na daný výskum zodpovedajú skúsenostiam a príprave autora


 

 

Štruktúra atestačnej práce
 

Čistopis (definitívna podoba) záverečnej práce má mať určitú štruktúru a formálnu úpravu. Musí byť napísaný v čitateľnom tlačenom formáte. To znamená, že treba použiť dobre čitateľné znaky, voliť čiernu tlač na bielom nepriehľadnom hladkom papieri formátu A4. Nie je nutné, aby strana mala 30 riadkov po 60 úderov, hoci rozsah práce sa počíta podľa takýchto – normalizovaných strán. Normalizované strany je účelné prepočítať na počet úderov (znakov vrátane medzier, t. j. normostrana: 30 riadkov x 60 znakov = 1 800 znakov). Najčastejšie sa používajú fonty písma Times New Roman, Arial a Courier New. Odporúčame použiť písmo veľkosti 12 –14 bodov a riadkovanie 1,5. Okraje stránky (textu) odporúčame vo vzdialenosti 2,5 cm od hornej, dolnej a pravej (vonkajšej) a – kvôli väzbe – 3,5 cm od vnútornej (ľavej) hrany listu. Text treba napísať a upraviť podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Hlavná časť práce obsahuje úvod, jadro, záver a zoznam bibliografických odkazov.

Úvod je v porovnaní s predhovorom podrobnejší, vecnejší a spresňujúci v opisovaní cieľov práce, jej zamerania, významu riešenej problematiky, zdroja informácií a pod. V úvode môže byť načrtnutá aj štruktúra práce. Úvod je vstupnou časťou záverečnej práce, v ktorej by malo byť uvedené, na čo je práca zameraná, čo bolo podnetom na voľbu danej problematiky, čím je zvolená téma významná, kto prípadne pomáhal pri realizácii záverečnej práce a pod. Úvodná časť atestačnej práce by mala čitateľovi poskytnúť predbežnú informáciu o cieli atestačnej práce a jej prínose.

Jadro atestačnej práce sa člení na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Obsah kapitol a ich častí závisí od témy a charakteru atestačnej práce. Každá atestačná práca musí obsahovať analýzu problému, kde autor preukáže orientáciu v zvolenej problematike. Z analýzy problému vyplynie, čím môže a chce autor prispieť k riešeniu danej problematiky (témy). Autor atestačnej práce potom opíše postup, metódy a výsledky vlastného riešenia Jadro atestačnej práce by teda malo obsahovať teoretickú časť a praktickú časť. Teoretická časť poskytuje analytický prehľad o doterajších zisteniach o zvolenom probléme a o tom, akými spôsobmi (metódami, výskumnými či prieskumnými nástrojmi) sa problém doteraz skúmal. Táto časť si vyžaduje spracovanie na základe poznania relevantnej literatúry. Netreba zabúdať, že v tejto časti je dôležitý aspekt výberu tých teoretických vstupov, ktoré majú vo vzťahu k riešenej problematike zjavný súvis. Nie je možné jednotlivé poznatky k sebe priraďovať bez logickej nadväznosti vo vzťahu k názvu práce a nasledujúcim častiam atestačnej práce.

Praktická časť atestačnej práce v podmienkach realizácie atestácie alebo ukončovania kontinuálneho vzdelávania predstavuje praktický pohľad autora na riešenú problematiku. Jej obsahom môže byť napríklad vlastný návrh na riešenie predkladanej problematiky, ktorý vychádza z dlhodobejšieho pozorovania, interpretácie a analýzy daného javu pedagogickej praxe alebo z dlhodobejšieho zbierania (získavania), interpretácie a analýzy údajov o danom jave pedagogickej praxe (dokumenty písomného charakteru, ktoré sú súčasťou pedagogickej agendy školy alebo školského zariadenia). Ak praktická časť predstavuje prieskum na zistenie údajov o sledovanom jave, jeho súčasťou je interpretácia a analýza nameraných hodnôt a odporúčania pre prax.

Rozsah atestačnej práce pre druhú atestáciu pedagogického zamestnanca alebo druhú atestáciu odborného zamestnanca je 40 až 60 strán. Atestačná práca pre prvú atestáciu pedagogického zamestnanca alebo prvú atestáciu odborného zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania je v rozsahu 25 až 35 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa, 22 až 28 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a 18 až 24 strán pre dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie od¬borné vzdelanie.

 

objednávka